Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van SquareHost V.O.F (hierna te noemen SquareHost), een onderneming met adres Menistenstraat 23, Zwolle. SquareHost is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68439490

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SquareHost voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen SquareHost en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SquareHost voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen SquareHost en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Koop op afstand: een overeenkomst die tussen SquareHost en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen SquareHost en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen SquareHost en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SquareHost, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingenwaarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door SquareHost tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Alle offertes en/of aanbiedingen van SquareHost zijn 5 weken geldig, tenzij anders vermeld.

SquareHost kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingenworden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is SquareHost daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SquareHost anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van SquareHost.

Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). SquareHost is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als SquareHost, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat SquareHost feitelijk begint met de uitvoering.

De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

De Overeenkomst wordt door SquareHost naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

SquareHost bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. SquareHost is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

SquareHost is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SquareHost het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is SquareHost niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt SquareHost de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SquareHost zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht SquareHost de Wederpartij hierover van te voren in.

Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal SquareHost daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal SquareHost proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.

SquareHost zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SquareHost kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan SquareHost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij SquareHost toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

SquareHost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SquareHost is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SquareHost kenbaar behoorde te zijn.

Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.

De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor SquareHost onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

Indien door SquareHost of door SquareHost ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft SquareHost het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Installatie apparatuur

Indien overeengekomen, zal SquareHost de apparatuur installeren of laten installeren.

In alle gevallen zal de Wederpartij aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. SquareHost zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de Wederpartij een offerte uitbrengen.

De Wederpartij zal SquareHost voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie.

Testen en controle

Het testen en controleren van het Product is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van SquareHost en de Wederpartij. Na het testen, de controle en de goedkeuring van de Wederpartij wordt het Product opgeleverd.

De Wederpartij dient het Product op het moment van aflevering te controleren en feedback te geven. Het aantal feedback rondes dat bij de prijs of het tarief is inbegrepen, is twee rondes. Hiervoor zullen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Indien de Wederpartij hierna nog feedback verschaft, wordt dit aangemerkt als meerwerk.

Hostingprovider

SquareHost heeft geen eigen hosting tot beschikking. SquareHost schakelt voor de hosting een derde-partij in. SquareHost fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.

Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. SquareHost verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

SquareHost is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door SquareHost ingeschakelde derden.

SquareHost is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door SquareHost ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Dataverkeer

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat, heeft SquareHost het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Inhoud

SquareHost is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij.

SquareHost heeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;

discrimineert;

illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;

in strijd is met wetgeving;

gehackt is of wordt gehackt.

SquareHost is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij SquareHost op de hoogte van was deze inhoud.

Malware en/of virussen

De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.

Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft SquareHost het recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te stellen.

Domeinnaamregistratie

Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. SquareHost is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.

De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

SquareHost is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de domeinnaam.

Risico-overgang

De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Wederpartij als Consument voor rekening en risico van SquareHost.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Consument over op het moment waarop Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van SquareHost.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door SquareHost aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van SquareHost.

Van alle bijkomende kosten zal SquareHost tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Indien SquareHost bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is SquareHost gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

In het geval SquareHost voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SquareHost rustende verplichting ingevolge de wet;

de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

SquareHost alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of

bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door SquareHost aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

SquareHost zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.

Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.

De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie.

SquareHost en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling gedaan te worden van 40% op de totale kosten na de eerste opzet van de website. De website komt in beginsel op een tijdelijke plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SquareHost, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SquareHost, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SquareHost pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SquareHost de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van SquareHost en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SquareHost onmiddellijk opeisbaar.

Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft SquareHost het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de SquareHost geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen, indien SquareHost het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.

Indien SquareHost niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door SquareHost geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien SquareHost in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de SquareHost geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugzendt, dient de Wederpartij de Producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de Producten binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de Wederpartij SquareHost heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort SquareHost uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt SquareHost de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort SquareHost uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien SquareHost en de Wederpartij overeenkomen dat een Product van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van SquareHost. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

onroerende goederen;

financiële diensten;

diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SquareHost geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

producten en/of diensten van persoonlijke aard;

producten en/of diensten op maat gemaakt.

Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft SquareHost het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de SquareHost geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien SquareHost met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SquareHost de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort SquareHost uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

onroerende goederen;

financiële diensten;

diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SquareHost geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

producten en/of diensten van persoonlijke aard;

producten en/of diensten op maat gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door SquareHost aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf, binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Reclames

De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan SquareHost gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan SquareHost gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan SquareHost gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Garanties

SquareHost garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. SquareHost garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

SquareHost garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal SquareHost nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.

Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat SquareHost in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SquareHost geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn

Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

SquareHost is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SquareHost.

Indien SquareHost gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan SquareHost heeft verstrekt.

Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat SquareHost na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij SquareHost een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SquareHost zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien SquareHost binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Onderhoud

Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst afsluiten. SquareHost zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.

Zowel de Wederpartij als SquareHost hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en dient schriftelijk te geschieden.

De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Een tekortkoming kan niet aan SquareHost of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SquareHost geen invloed kan uitoefenen en waardoor SquareHost niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Onder overmacht van SquareHost wordt in ieder geval verstaan:

  • stakingen;
  • storingen in het verkeer;
  • overheidsmaatregelen die SquareHost verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  • relletjes, oproer, oorlog;
  • verkeersbelemmeringen;
  • gebrek aan arbeidskrachten;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand;

in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of

elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SquareHost in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;

liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of

onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SquareHost op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien SquareHost de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. SquareHost behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien SquareHost aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft SquareHost het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid

SquareHost is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SquareHost, en niet voor meer danhet bedrag dat de verzekeraar aan SquareHost uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SquareHost aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SquareHost toegerekend kunnen worden; of

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deAlgemene Voorwaarden.

SquareHost is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door SquareHost gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

SquareHost is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

SquareHost is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door SquareHost voor de uitvoeringvan de Overeenkomst ingeschakelde derden, en SquareHost is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

SquareHost is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens SquareHost, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SquareHost gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SquareHost zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SquareHost niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Onverminderd het vorengaande is SquareHost bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart SquareHost voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door SquareHost of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.

Daarnaast vrijwaart de Wederpartij SquareHost,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij SquareHost of diens licentiegevers.

De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SquareHost of diens licentiegevers bevat.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SquareHost.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door SquareHost schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan SquareHost.

Het is SquareHost toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien SquareHost door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van SquareHost.

De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €250 per inbreuk makende handeling betalen aan SquareHost, onverminderd het recht van SquareHost om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van SquareHost voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

SquareHost draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van SquareHost en/of anders overeengekomen. Echter, SquareHost draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.

Al het door SquareHost ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door SquareHost voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij

Privacy

SquareHost respecteert de privacy van de Wederpartij. SquareHost behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert SquareHost passende beveiligingsmaatregelen.

SquareHost gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van SquareHost.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens SquareHost en/of jegens de door SquareHost eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens SquareHost en/of de door SquareHost eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van SquareHost te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

SquareHostis gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van deAlgemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

De administratie van SquareHost geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. SquareHost zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar SquareHost is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen SquareHost en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

SquareHost V.O.F